Friday, January 9, 2009

kutti kavithakal-malayalam


**1.
**അത്തള പിത്തള
തവളാ*ച്ചി
**ചുക്കുമേലിരിക്കണ**
**ചൂലാപ്പ്
**മറിയം വന്ന്
വിളക്കൂതി
**ഗുണ്ടാ മണി സാറാ പീറാ**
**ഗോട്ട്.
**ഗോട്ട് അടിച്ച് കൈ
മലര്*ത്തി വച്ച് കളി**
**തുടരുന്നു


**2.
**അക്കുത്തിക്കുത്താന
വരമ്പേ കയ്യേ കുത്ത്**
**കരിങ്കുത്ത്
**ചീപ്പ് വെള്ളം
താറാമ്മെള്ളം
താറാമ്മക്കള
കയ്യേലൊരു** **ബ്ലാങ്ക്
**അക്കര നിക്കണ
ചക്കരപ്രാവിന്റെ
കയ്യോ കാലോ ഒന്നോ**
**രണ്ടോ
**വെട്ടിക്കുത്തി
മടക്കിട്ട്.


**3.
**ഞ-നൊ-രു-മ-നു-ഷ്യ-നെ**
**ക-ണ്ടു
**അ-യാ-ളു-ടെ നി-റം
എ-ന്ത്**?
**(**പച്ച) പ-ച്ച. (ച്ച
തൊട്ട** **വിരല്* ഔട്ട്)


**4.
**ഒന്ന്**, **രണ്ട്**,
**മൂന്ന്**, **നാല്
**അഞ്ച്**, **ആര്**, **ഏഴ്**,
**എട്ട്
**എട്ടും മുട്ടും**
**താമരമൊട്ടും
**വടക്കോട്ടുള്ള
അച്ഛനുമമ്മയും
**പൊ-ക്കോ-ട്ടെ.


**5.
**നാരങ്ങാ പാല്
**ചൂട്ടയ്ക്ക്** **രണ്ട്
**ഇലകള്* പച്ച
**പൂക്കള്* മഞ്ഞ
**ഓടി** **വരുന്ന
**<(**വരുന്ന ആളുടെ
പേര്)**< **പിടിച്ചേ


**6.
**കട്ടുറുമ്പിന്റെ
കാത്** **കുത്തിന്
**കാട്ടിലെന്തൊരു
മേളാങ്കം


**7.
**അത്തിള്* ഇത്തിള്***
**ബെന്തിപ്പൂ
**സ്വര്*ഗ രാജാ
പിച്ചിപ്പൂ
**ബ്ലാം ബ്ലീം** **ബ്ലൂം


**8.
**ഉറുമ്പേ**, **ഉറുമ്പേ
**ഉറുമ്പിന്റച്ഛന്*
എങട്ട്** **പോയി**?
**ചാത്ത്ണ്ണാന്* പോയി
**നെയ്യില് വീണ്
ചത്തും** **പോയി
**കൈപ്പടത്തിന്റെ
പുറകിലെ തൊലിയില്*
നുള്ളി
പിടിച്ച്**,**ഒന്നിനുമുകളില്***
**ഒന്നായി
എല്ലാവരും പിടിച്ച്
ഒര്രു ഉയര്*ന്ന ഗോപുരം
പോലെ പിടിച്ച്**,
**ആട്ടീ**, **
ചത്തും** **പോയി എന്നു
പറയുമ്പോള്* വിടണം.


**9.
**പിന്* പിന്*
ദെസറപ്പിന്*
**കൊച്ചിലോ ദെ**
**അല്*മാസിന്*
**ഹൌ ഹൌ തി കരബാവൊ
**ബാ -തൊ-** **തിന്*


**10.
**ഉറുമ്പുറുമ്പിന്റെ
കാതു** **കുത്ത്
**അവിടന്നും കിട്ടീ
നാഴിയരി
**ഇവിടന്നും കിട്ടീ**
**നാഴിയരി
**അരി വേവിയ്ക്കാന്*
വിറകിനു പോയി
**വിറകേലൊരു തുള്ളി**
**ചോരയിരുന്നു
**ചോര കഴുകാന്* ആറ്റില്*
പോയി
**ആറ്റില്* ചെന്നപ്പോ
വാളയെ** **കണ്ടു
**വാളയെ പിടിയ്ക്കാന്*
വള്ളിയ്ക്കു പോയി
**വള്ളിയേ തട്ടീ തടു
പുടു തടു** **പുടു തടു
പുടൂ.


**11.
**മുറ്റത്തൊരു വാഴ
നട്ടു.. വേലി** **കെട്ടി..
വെള്ളമൊഴിച്ചു.. കാവല്*
നിര്*ത്തി.. വാഴ
കുലച്ചു.. കുല കള്ളന്*
കൊണ്ടു** **പോയി.. കള്ളന്*
പോയ വഴി
അറിയോ.. ഇതിലേ ഇതിലേ..
കിക്കിളി** **കിക്കിളി..


**12.
**അരിപ്പോ തിരിപ്പോ**
**തോരണിമംഗലം
**പരിപ്പൂ
പന്ത്രണ്ടാനേം
കുതിരേം
**കുളിച്ച് ജപിച്ച്**
**വരുമ്പം
**എന്തമ്പൂ**?
**മുരിക്കുമ്പൂ!
**മുരിക്കി ചെരിക്കി**
**കെടന്നോളെ
**അണ്ണായെണ്ണ
കുടിച്ചോളെ
**അക്കരനിക്കണ**
**മാടോപ്രാവിന്റെ
**കയ്യോ കാ*ലോ
രണ്ടാലൊന്ന്
**കൊത്തിച്ചെത്തി
**മടം** **കാട്ട്.
**ഇത് പാടുമ്പോളെക്കും
കൈ**
**മലറ്ത്തിയിരിക്കണം.


**13.
**അരിപ്പ** **തരിപ്പ
**താലിമംഗലം
**പരിപ്പുകുത്തി**
**പഞ്ചാരെട്ട്
**ഞാനുമെന്റെ**
**ചിങ്കിരിപാപ്പന്റെ
**പേരെന്ത്**???
**(**അവസാനം വന്ന ആള്* ഒരു
പേരു പറയുന്നു -
**'**പ്രമോദ്**' **പിന്നെ**
**ഓരോരുത്തരേയും
തൊട്ടുകൊണ്ട്)
**പ്ര
**മോ
**ദ്
**എ
**ന്നാ
**കു
**ന്നു.**14.
**അപ്പോം ചുട്ട്..അടേം**
**ചുട്ട്
**എലേം വാ*ട്ടി .. പൊതിം
കെട്ടി
**അമ്മൂമ** **അതേയ്..പോയ്..
**ഏത്യേയ് പോയ്**?
**ഇതേയ്യ്..പോയ്..**
**ഇക്കിളി..കിളികിളി...


**15.
**ഒന്നാം കോരിക
പൊന്നും** **തന്നാല്*
**പെണ്ണിനെ തരുമോ
പാണ്ഡവരേ

**ഒന്നാം കോരിക പൊന്നും
തന്നാല്***
**ഏതും പോരാ സമ്മാനം

**രണ്ടാം കോരിക
പൊന്നും** **തന്നാല്*
**പെണ്ണിനെ തരുമോ
പാണ്ഡവരേ

**രണ്ടാം കോരിക
പൊന്നും** **തന്നാല്*
**ഏതും പോരാ സമ്മാനം.
**അങ്ങനെ പത്തു വരെ**
**പാടും.
**എന്നിട്ടും സമ്മാനം
പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാല്*
പിന്നെ പെണ്ണിനെയും
കൊണ്ട്** **ഒരു
ഓട്ടമാണ്


**16.
**ചാമ്പേ** **റോസക്കാ
**കൊല കൊലാ
മുന്തിരിങ്ങാ
**നരീ നരീ** **ചുറ്റിവാ


**17.
**ഡും ഡും ഡും
**ആരാത്**?
**ഞാനാണ്

**എന്തിനു വന്നു**?
**പന്തിനു** **വന്നു.

**എന്ത് പന്ത്**?
**മഞ്ഞപ്പന്ത്**

**എന്ത് മഞ്ഞ**?
**മുക്കുറ്റി** **മഞ്ഞ

**എന്ത് മൂക്കുറ്റി**?
**പീലി** **മൂക്കുറ്റി

**എന്ത് പീലി**?
**കണ്*പീലി

**എന്ത്** **കണ്ണ്**?
**ആനക്കണ്ണ്

**എന്ത്** **ആന**?
**കാട്ടാന

**എന്ത്** **കാട്**?
**പട്ടിക്കാട്.

**എന്ത്** **പട്ടി**?
**പേപ്പട്ടി.

**എന്ത്** **പേ**?
**പെപ്പരപേ!!


**18.
**അപ്പോം ചുട്ട് അടേം**
**ചുട്ട്
**അപ്പന്റെ വീട്ടില്*
ഓണത്തിനു പോമ്പം
**ആ*ട** **കല്ല്
**ഈട മുള്ള്
**ഈട നായിത്തീട്ടം
**ഈട** **കോയിത്തീട്ടം
**ഈട ഇക്കിളി കിളി കിളി
**ഇതും പറഞ്ഞ്
മുത്തശ്ശിമാറ്**
**കുട്ടികളുടെ
കക്ഷങ്ങളില്*
ഇക്കിളികൂട്ടും.
**ആട=അവിടെ**,**ഈട=ഇവിടെ:കണ്ണൂറ്**
**ഭാഷ.


**19.
**ആകാശം ഭൂമി
**ആലുമ്മെ** **കായ
**ആന വിരണ്ടാ
**അടുപ്പില് പൂട്ടാം


**20.
**കള്ളും കുടിച്ച്
കാട്ടില്*** **പോകാ**?
**ഉം.
**കള്ളനെ കണ്ടാല്***
**പേടിക്ക്വ**?
**ഇല്ല.
**ഫൂ**' **എന്നും പറഞ്ഞ്
കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി
ഒറ്റ** **ഊതല്*.
**കണ്ണു പൂട്ടിയാല്*
പേടിച്ചു എന്നര്*ത്ഥം


**21.
**അണ്ടങ്ങ..മുണ്ടക്ക
**ഡാമ ഡൂമ** **ഡസ്ക്കനിക്ക
**കോക്കനിക്ക ഡെയ്..
**അല്ലീ.മല്ലീ** **സെയ്.
**പട്ടണങ്ക് പോ


**22.
**ജിമിക്കി ജിമിക്കി**
**ജാനകി
**വെള്ളം കോരാന്*
പോയപ്പോള്*
**അടുത്ത വീട്ടിലെ
സായിപ്പ്**
**കണ്ണിറുക്കു
കാണിച്ച്
**എന്നാ മോളേ** **കല്യാണം
**അടൂത്ത മാസം പത്തിന്
**ഏതാമോളേ** **ചെക്കന്*
**എക്സ്പ്രസ് ദിനകരന്*


**23.
**ആട്ടി കള
**കാട്ടീ** **കള
**നീട്ടി കള**
**പയ്യനെ
**ഹൈലസമ്പിടി** **ഹൈലസ


**24.
**എന്തും പന്ത്**?
**ഏറും** **പന്ത്.
**എന്തിനു കൊള്ളാം.
**എറിയാന്*** **കൊള്ളാം.
**ആരെ എറിയാന്*...........
**എല്ലാവരേം എറിയാന്***
**........**എന്നാ പിടിച്ചോ.....


**25.
**ഉപ്പിനു പോകണവഴിയേതു
..
**കായം കുളത്തിനു**
**തെക്കെതു
**(**ഇതു മുഴുവന്* ഇല്ല
എന്ന് തോന്നുന്നു)


**26.
**ആരാത്**?
**മാലാഖാ..
**എന്തിനു വന്നു**?
**എഴുത്തിനു** **വന്നു...
**എന്തെഴുത്ത്**?
**തലേലെഴുത്ത്...
**എന്തു** **തല**?
**മൊട്ടത്തല...
**എന്തു മൊട്ട**?
**കോഴിമൊട്ട...
**എന്തുകോഴി**?
**കാട്ടു** **കോഴി...
**എന്തു കാട്**?
**കുറ്റിക്കാട്**?
**എന്തു** **കുറ്റി**?
**കരണക്കുറ്റീ.. "ഠേ"**


**27.
**എന്നെ വിളിച്ചോ**?
**വിളിച്ചു
**ആര്***?
**തെങ്ങിണ്റ്റെ ആര്***
**എന്തു തെങ്ങ്***?
**കൊന്നത്തെങ്ങ്*
**എന്തു കൊന്ന**?
**കണിക്കൊന്ന**
**എന്തു കണി**?
**വിഷുക്കണി**
**എന്തു വിഷു**?
**മേട വിഷു**
**എന്തു മേട**?
**മണി മേട**
**എന്തു മണി**?


**28.
**പൂപറിക്കാന്* പോരുമോ
**ആരെ**
**നിങ്ങല്*ക്കാവശ്യം
**(**ഒരു പേര്)**
**ഞങ്ങള്*ക്കാവശ്യം
**കൊണ്ട് പോണത്
കാണട്ടമ്പിടി** **രാവിലേ
**(**പേര് പറഞ്ഞ ആളെ മറ്റേ
ഗ്രൂപ്പ്*ക്കാര്*
വലിച്ച് കൊണ്ട്**
**പോകുന്നു)


**29.
**തങ്കപ്പന്* തലകുത്തി
**ചന്തയ്ക്ക്**
**പോയപ്പോള്*
**തങ്കമ്മ പെറ്റത്**
**തവളക്കുട്ടി

**ആന വിരണ്ടത്**
**ആലില്* തളച്ചപ്പോള്*
**കൊമാങ്ങ പൂത്തത്**
**കൊട്ടത്തേങ്ങ


**30
**അക്കുത്തിക്കുത്താന
**പെരുങ്കുത്തക്കരെ
നിക്കണ**
**ചക്കിപ്പെണ്ണിന്റെ
കയ്യോ കാലോ
**രണ്ടാലൊന്ന്**, **തട്ടീ
മുട്ടീ** **മലത്തിങ്ക്ലാ
**മലത്തിങ്ക്ലാ
കൈപ്പത്തി മലര്*ത്തണം.
അടുത്ത റൌണ്ടില്***
**"**മലത്തിങ്ക്ല"
എന്നത് മലര്*ത്തിയ
കൈപ്പത്തിയില്*
വന്നാല്***, **ആ കൈ** **ഔട്ട്


**31.
**തപ്പോ തപ്പോ തപ്പാണി
**തപ്പുകുടുക്കയിലെന്തുണ്ട്*
**നാഴിയുരി** **ചോറുണ്ട്*
**അമ്മാമന്* വന്നേ
വിളമ്പാവൂ
**അമ്മാമി തന്നേ**
**ഉണ്ണാവൂ
**....
**"**ദില് ഉപ്പുണ്ടോ**?
**ദില് ഉപ്പുണ്ടോ**?"
(**ഇതില്*** **ഉപ്പുണ്ടോ**?)
**എന്ന് ചോദിച്ച് ഓരോ
വിരലുകളും മടക്കി
വെക്കുന്നു. അവസാനം
അഞ്ചു** **വിരലുകളും
മടക്കി കഴിഞാല്*.

**""**അച്ഛന്റമ്മാത്തേക്ക്
ഏത്യാ വഴീ**, **ഏത്യാ വഴീ**
"
**എന്ന്* ചോദിച്ച്
മടക്കിയ വിരലുകള്*ക്*
മുകളിലൂടെ
വിരലോടിച്ച്**
**കുട്ടിയുടെ
കക്ഷം വരെ എത്തിച്ച്
കുട്ടിയെ**
**കിക്കിളിയാക്കും


**32.
**വാ പൈങ്കിളി**
**പോ പൈങ്കിളി
**പൊന്നും പൈങ്കിളി
**പാറിപ്പോയ്.
**കൈവിരലുകള്*
നിവര്*ത്തിയും
മടക്കിയൂം കുട്ടികളെ**
**കളിപ്പിക്കുന്ന
ഏര്*പ്പാടാണ്.


**33.
**ഐ സീ എ ചേരപ്പാമ്പ്..
**ഓടിച്ചെന്ന്**
**തെങ്ങുമ്മെക്കേറി..
**ഹെഡ്ഡും കുത്തി
നെലത്തിയ്ക്ക്** **വീണു..
**ഹെഡ്ഡിലിത്തിരി
മണ്ണായി..
**ഹെഡ്ഡ് കഴുകാന്***
**ചെന്നപ്പൊ..
**നോ വാട്ടര്*!!!

**34.

**അക്കുത്തിക്കുത്താന
വരമ്പേ കയ്യേ കുത്ത്**
**കരിങ്കുത്ത്
**പന്ത്രണ്ടാന്*
കുളിച്ചു വരുമ്പോള്***
**പരിപ്പുകുത്തി
പാച്ചോറു വച്ചു**
**ഞാനുമുണ്ടു**,
**സഖിയുമുണ്ടു**,
**സഖീടച്ചന്റെ
പേരെന്ത്**?
**മുരിങ്ങത്തണ്ട്
**മുരിങ്ങതണ്ടും
തിന്നവളെ**,
**മുന്നാഴിയെണ്ണ**
**കുടിച്ചവളേ
**അക്കര നിക്കണ
മാടപ്രാവിന്റെ കയ്യോ
കാലോ വെട്ടിക്കുത്തി
മടക്കണം** **ഒന്ന്.

**(35)
**ദോശമ്മേ** **ദോശ
**കലക്കി ചുട്ട ദോശ
**അച്ഛന്** **അഞ്ച്
**അമ്മയ്ക്ക് നാല്
**ചേട്ടനു** *

No comments: